คู่ค้าคือคนสำคัญ

ความสำเร็จของบริษัทเป็นผลผลิตจากปณิธานอันมุ่งมั่นของเราที่จะสร้างสรรค์คุณค่าที่ดีสำหรับลูกค้าและการยึดมั่นในค่านิยมจรรยาบรรณในการประกอบการธุรกิจ ในฐานะที่เทสโก้เป็นผู้ประกอบการระดับโลก เราดำเนินกิจการอยู่ภายในกรอบของกฏหมายและกฏระเบียบข้อบังคับที่แตกต่างหลากหลายในแต่ละประเทศ โดยเรากำหนดกรอบหน้าที่ของพนักงานของเราและคู่ค้าที่เราดำเนินธุรกิจด้วยให้ตั้งอยู่บนหลักของการยึดถือมาตรฐานจริยธรรมอันดีงามและถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งครอบคลุมในแง่มุมดังต่อไปนี้

จริยธรรมทางการค้า

เทสโก้เข้าใจดีว่าความไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้ ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยลูกค้าของเราคาดหวังให้เราทำงานกับผู้จัดหาสินค้าที่ใช้หลักการค้าขายอย่างมีจริยธรรม (Ethical Trading Initiative หรือ ETI) เคารพต่อกฏหมายและปฏิบัติต่อลูกจ้างในทางที่ถูกต้องตามมาตรฐานแรงงาน ปัจจัยหลักในการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา คือ การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวแบบได้ประโยชน์ร่วมกันกับผู้จัดจำหน่ายสินค้า โดยผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้กับเราจะต้องยึดถือปฏิบ้ติตามแนวค่านิยมหลักและมาตรฐานขั้นสูงเช่นเดียวกับที่เรายึดถือเป็นหลักปฏิบัติมาโดยตลอด

โดยเทสโก้มีแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าเราและคู่ค้าดำเนินตามจริยธรรมการค้าที่ดี คือ

  • ให้ความสำคัญต่อคุณภาพ ความน่าไว้วางใจ และความรับผิดชอบอย่างมีจริยธรรมของคู่ค้า ไม่พิจารณาเพียงแค่ปัจจัยด้านราคาเพียงอย่างเดียว
  • คู่ค้าจะต้องทราบถึงหลักการค้าขายอย่างมีจริยธรรมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและต้องทำการปรับปรุงตามที่ได้ตกลงกันในเวลาที่เหมาะสม
  • ระมัดระวังสิ่งที่มีแนวโน้มจะเป็นปัญหาอยู่เสมอ เช่น สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย การกระทำทารุณ แรงงานเด็กหรือแรงงานผิด กฎหมาย หากตรวจพบข้อกังวลใจที่เกิดขึ้น ให้ดำเนินการแจ้งทีมงานเกี่ยวกับจริยธรรมทางการค้าทันที
  • ปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ได้ทำไว้กับคู่ค้าเสมอ การเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายหรือการไม่ให้ข้อมูลตามกำหนดเวลา อาจทำให้คู่ค้า ต้องลดทอนบางสิ่งเพื่อให้เป็นไปตามเวลาที่เรากำหนด ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสภาพการทำงานและคุณภาพของสินค้าได้

 

การทุจริตและการให้สินบน

ในฐานะที่เทสโก้ประกอบธุรกิจค้าปลีกและมีการซื้อสินค้าจากผู้จัดหาสินค้าทั่วโลก เราตื่นตัวในเรื่องของความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการให้สินบน เราภูมิใจในชื่อเสียงของเราที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจรรยาบรรณในทุกๆ ที่ที่เราทำธุรกิจ การติดสินบนและการทุจริตในหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดล้วนเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมายและยอมรับไม่ได้และยังทำลายความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อเราอีกด้วย เทสโก้คาดหวังว่าคู่ค้าที่ทำงานกับเราจะนำแนวปฏิบัติที่จะไม่ยอมรับการให้สินบนและผลประโยชน์ทางการเงินโดยสิ้นเชิงไปใช้ด้วยเช่นกัน 

 สิ่งที่เทสโก้จะปฏิบัติต่อการควบคุมดูแลในเรื่องการทุจริตและการให้สินบนกับคู่ค้า คือ

  • เทสโก้จะไม่ทำธุรกิจกับบริษัทที่มีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับ การทุจริต โดยจะทำการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะอย่างสม่ำเสมอก่อนที่จะร่วมงาน
  • เทสโก้และหน่วยงานจัดหาสินค้าจะต้องไม่ยอมรับการให้สินบน อย่างเช่น ของกำนัล หรือค่าเลี้ยงรับรอง เพื่อให้ผู้ให้สินบนได้เป็น ผู้จัดหาสินค้ารายใหม่ของเราหรือให้ยังคงเป็นอยู่หรือการได้สิทธิ์พิเศษอื่นใด
  • รักษาความสัมพันธ์ทางการค้ากับคู่ค้าทุกรายอย่างเหมาะสม โดยยึดหลักปฏิบัติด้วยความเคารพความเป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต
  • เน้นย้ำให้คู่ค้าแจ้งข้อมูลหรือข้อกังวลใจเมื่อพบเห็นการทุจริตหรือติดสินบนผ่านช่องทางสายตรงโปร่งใสของคู่ค้า เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

 

สายตรงโปร่งใสสำหรับคู่ค้า

 

 
   

 

เทสโก้มีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาวิธีการทำงานร่วมกับคู่ค้าและต้องการที่จะสร้างความร่วมมือในเชิงสร้างสรรค์และในระยะยาว และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมของความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบในการที่จะป้องกันไม่ให้การกระทำความผิดเกิดขึ้น และสามารถรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นหากเกิดขึ้นมา

เราจึงได้จัดตั้งบริการสายตรงโปร่งใสสำหรับคู่ค้า ซึ่งเป็นบริการที่เป็นความลับและไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ให้คู่ค้าของเทสโก้และพนักงานของคู่ค้าสามารถแจ้งข้อกังวลใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน, การทุจริต-ติดสินบน, การใช้แรงงานต่างด้าว-แรงงานเด็ก รวมถึงข้อกังวลใจในเรื่องจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางโทรศัพท์, อีเมล์, หรือเว็บไซต์ เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบในทางลบกับภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของเทสโก้ รวมถึงของคู่ค้าเอง ซึ่งบริการนี้ดำเนินการโดยบริษัทภายนอกที่เป็นอิสระทำให้คู่ค้ามั่นใจได้ได้ว่าทุกข้อกังวลใจจะถูกเก็บเป็นความลับ

เทสโก้ร้องขอให้คู่ค้าสนับสนุน การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสำหรับการทำงานร่วมกันที่โปร่งใสยิ่งขึ้น บริการสายตรงโปร่งใสสำหรับคู่ค้าเป็นบริการที่ช่วยในกรณีที่คู่ค้ารู้สึกว่า การติดต่อกับเทสโก้ยังไม่สามารถแก้ข้อกังวลใจได้  และสำหรับคู่ค้าที่ต้องได้รับการตรวจสอบมาตรฐานโรงงาน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

 

 

 

เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ชื่อบริษัท*
รหัสคู่ค้า 5 หลัก*
ชื่อ*
นามสกุล*
ตำแหน่ง*
อีเมล*
เบอร์ติดต่อ (ที่ทำงาน)*
สินค้าและบริการที่ขายให้กับเทสโก้โลตัส (ตอบได้หลายข้อ)*
อาหารสด
สินค้าอุปโภคและบริโภค
สินค้าภายใต้ยี่ห้อเทสโก้
เสื้อผ้าและ เครื่องแต่งกาย
เครื่องใช้ภายในบ้านและอุปกรณ์กีฬา
เครื่องใช้ไฟฟ้า
มาเป็นคู่ค้ากับเรา
ชื่อบริษัท / โรงงาน
ที่อยู่
ปีที่เปิดดำเนินการบริษัท / โรงงาน พ.ศ.
ทุนจดทะเบียนบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์ติดต่อ (มือถือ)
เบอร์ติดต่อ (ที่ทำงาน)
อีเมล
เว็บไซต์
รูปสินค้าและบริการ
UPLOAD
UPLOAD
UPLOAD
สถานะผู้ประกอบการ​ (สามารถตอบได้มากกว่า 1)
ผู้ผลิต
ผู้จัดจำหน่าย
ผู้นำเข้า
ผู้แบ่งบรรจุ
สินค้าและบริการที่ขายให้เทสโก้โลตัส (ตอบได้หลายข้อ) *
อาหารสด
สินค้าอุปโภคและบริโภค
สินค้าภายใต้ยี่ห้อเทสโก้
เสื้อผ้าและ เครื่องแต่งกาย
เครื่องใช้ภายในบ้านและอุปกรณ์กีฬา
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ชื่อสินค้าและบริการ / ยี่ห้อ
รายละเอียดของสินค้าและบริการ
ปัจจุบันจำหน่ายสินค้านี้ให้ที่ใดบ้าง
กำลังการผลิตต่อเดือน
มาตรฐานของสินค้าและสถานที่ผลิตที่ได้รับการรับรอง
เลขสารบบอาหารจากสำนักงานอาหารและยา (อ.ย.) โปรดระบุ
เลขที่จดแจ้งเครื่องสำอาง โปรดระบุ
GAP
ISO 9000 / 9001 / 9002
ISO 14000
ISO / IEC 17025
HACCP
BRC
GMP
โครงการอาหารปลอดภัย "Food Safety" ของกระทรวงสาธารณสุข
SA 8000
อยู่ในระหว่างการขอใบรับรอง (โปรดระบุ)
ไม่มีใบรับรอง
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ลงทะเบียน
คุณสมัครเป็นคู่ค้าบนเว๊บไซต์กับเราสำเร็จแล้ว
กรุณารอการตอบกลับ ระหว่างทีมงานจะพิจารณาข้อมูลของท่าน
ตกลง
ลงทะเบียน
คุณลงทะเบียนคู่ค้าบนเว๊บไซต์กับเราสำเร็จแล้ว
บัญชีของท่านจะถูกตรวจสอบ และท่านจะได้รับลิงค์สำหรับการ log in กลับไป
ตกลง
แก้ไขสำเร็จ
ตกลง
แก้ไขไม่สำเร็จ
ตกลง